Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja

POGOJI POSLOVANJA

1. OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN RAZJASNITEV PRAVIC

člen 1.1.
Izvajalec si z navedbo pogojev poslovanja prizadeva za kakovostnejše in hitrejše izvajanje storitev, vzpostavitev korektnega in dolgoročno uspešnega poslovnega odnosa, s katerim postaneta obe strani uspešnejši. Izvajalec verjame, da obstaja verjetnost različne interpretacije posameznih pogojev, zato za vse navedene člene velja tudi "zdrava pamet" in upoštevanje dobrih poslovnih običajev. 
Se pravi, da je tako izvajalcu kot naročniku jasno, da le vzajemno sodelovanje in upoštevanje dogovorov vodi do uspešnega sodelovanja in boljših poslovnih rezultatov obeh strani.

člen 1.2.
V okviru svoje dejavnosti podjetje ETREND d.o.o. (v nadaljevanju izvajalec) izdeluje, razvija in trži spletne storitve in druge storitve z IT povezano dejavnostjo. Poslovno sodelovanje se izvaja na način, ki ga opisuje ta dokument.

člen 1.3.
Naročniki storitev izvajalca so lahko: podjetja (pravne osebe), posamezniki (fizične osebe) in društva (v nadaljevanju naročnik).

člen 1.4.
Predmet storitve izvajalca so storitve, povezane z digitalnim marketingom (izdelava spletnih strani, izdelava spletnih sistemov /B2B, B2C, …/, marketinško svetovanje, programski razvoj po naročilu), dejavnosti spletnega oglaševanja. Spornih rešitev (spletne strani z neprimerno vsebino, …) izvajalec ne izvaja.

člen 1.5.
Izvajalec si prizadeva za dolgoročno uspešno sodelovanje in ceni čas, ki ga naročnik nameni za predstavitev, zajem zahtev, raznih skupinskih tehnik, ki pripeljejo do novih idej in tako uspešnejše rešitve. Po uspešno zaključenem projektu je naročniku zagotovljena pomoč in podpora.

člen 1.6.
Navedene (predstavljene) cene storitev izvajalca so fiksne in niso predmet pogajanja. Dogovor o ceni (večji projekti, predplačilo) ni izključen. Izvajalec nudi odlične rešitve (po zahtevah naročnika in dobrih praksah izvajalca) po ugodnih cenah.

člen 1.7.
Ob naročilu storitev izvajalec pošlje naročniku ponudbo na naročnikov e-poštni naslov, ki ga je navedel ob naročilu. Poslovno razmerje se smatra za sklenjeno, oziroma izvajalčeva ponudba za sprejeto, z datumom nakazila naročnika na transakcijski račun ponudnika. 

Poslovno razmerje je sklenjeno, oziroma ponudba sprejeta pod razveznim pogojem, to je, če ponudnik v treh (3) delovnih dneh poslovnega razmerja ne odpove. Ponudnik in naročnik soglašata, da je odpoved  lahko poslana po e-pošti. Ponudba predstavlja sestavni del poslovnega razmerja med ponudnikom in naročnikom.

Če ni v ponudbi ali v pisni pogodbi med stranko in ponudnikom izrecno določeno drugače, se pogodba med ponudnikom in stranko sklene za nedoločen čas, vendar pa si ponudnik izrecno pridržuje pravico do spremembe cene in drugih pogojev za uporabo storitev v času trajanja pogodbe, za kar bo stranki poslal novo ponudbo.

člen 1.8.
Vsa dela s strani izvajalca (nova dela, obnovitvena in vzdrževalna dela …) se pričnejo po plačilu (celotnega, delnega) predračuna, v kolikor ni dogovorjeno drugače.

člen 1.9.
V kolikor naročnik ne poravna svojih obveznosti v roku ali po večkratnih obvestilih s strani izvajalca (opomin, obvestilo po e-pošti, telefon), si izvajalec pridržuje pravico do začasnega ali trajnega izklopa  storitev naročniku. Naročnik krije stroške za ponovno vzpostavitev! Ponovna vzpostavitev storitev ni mogoča pred plačilom vseh zapadlih obveznosti in stroškov vzpostavitve.

člen 1.10.
Izvajalec si pridržuje pravico do prekinitve sodelovanja, v kolikor je zaznati kakršnekoli kršitve pogojev poslovanja. Izvajalec si prizadeva za sporazumen preklic sodelovanja in se zavezuje, da bo zagotovil nemoteno delovanje spletne strani in drugih, s ponudbo vezanih storitev naročnika, v kolikor pride do preklica po opravljeni storitvi (naročnik storitev že uporablja).

člen 1.11.
Za morebitne napake v dokumentu (pravopis, dvoumnost, ...) izvajalec ne odgovarja in izrecno velja 1.1. člen tega dokumenta.

člen 1.12.
Naročnik in izvajalec bosta vse morebitne spore reševala sporazumno, v nasprotnem primeru je za spore pristojno okrajno sodišče v Krškem.

2. OBVEZNOSTI NAROČNIKA IN RAZJASNITEV PRAVIC

člen 2.1.
Plačilna disciplina, kar pomeni poravnavanje vseh obveznosti v dogovorjenih rokih. Obveznosti lahko nastanejo iz naslova pogodbe, dodatnih del, ažuriranja in podobno. Vse obveznosti, ki nastanejo, ali bi lahko nastale, so naročniku znane vnaprej in jih le ta predhodno potrdi (pogodba, ponudba, potrditev po e-pošti, v kolikor gre za posodobitve, urejanja ...).

člen 2.2.
Zagotovitev ene kompetentne osebe za dajanje navodil in potrditve vmesnih korakov razvoja s strani izvajalca. Izvajalec upošteva vsa navodila izključno od te osebe. V primeru sprememb je naročnik dolžan o tem obvestiti izvajalca.

člen 2.3.
Vsa navodila in potrditve s strani naročnika (potrditve, zahteve po spremembah, nova dela …) so veljavna le v primeru, da so poslana na e-naslov izvajalca - info@etrend.si, oz. e-naslov dotične osebe znotraj domene etrend.si, s katero naročnik komunicira.

člen 2.4.
Zagotovitev potrebnega materiala za izdelavo spletne strani. Ves material (besedila, slike …) se naložijo na:  Obvezen je pripis, na kaj se poslani podatki nanašajo. Podatki morajo biti urejeni. Za urejeno obliko se šteje jasna in nedvoumna urejenost podatkov, se pravi, da so jasni vsakomur!

člen 2.5.
Vse spremembe, ki se štejejo kot grobi posegi v dogovorjeno logiko (funkcionalnosti, celostne podobe …) po predhodni potrditvi s strani naročnika v procesu razvoja, se obračunajo glede na vrsto in čas dodatnega dela. Za grobe posege se štejejo vsi posegi, ki terjajo več kot 30 minut dela.

člen 2.6.
Naročnik je dolžan vse spremembe natančno predstaviti izvajalcu. Izvajalec si prizadeva za kakovostno komunikacijo, saj lahko na tak način zagotovi hitre in cenovno ugodne spremembe. Izvajalec se zavezuje opozoriti na vse morebitne pomanjkljivosti želenih sprememb.

člen 2.7.
Naročnik ima pravico do reklamacije (v kolikor do nje pride, glede na to, da se koraki izdelave potrjujejo sproti) na opravljeno storitev. Pod reklamacijo se ne štejejo koraki, ki so bili predhodno potrjeni s strani naročnika. Upoštevajo se izključno reklamacije, ki so poslane na e-naslov (naveden v ponudbi) v osmih delovnih dneh (8 dni) po končanem delu s strani naročnika. V nasprotnem primeru se noben komentar ali pripomba ne šteje pod reklamacijo in je izvajalec ni dolžan upoštevati.

člen 2.8.
V kolikor naročnik po plačilu predračuna ne zagotovi potrebnih podatkov za izdelavo predmeta ponudbe v roku štirih (4) delovnih dni, se rok razumno podaljša glede na stanje novih in obstoječih poslov s strani izvajalca, oz. drugih nepredvidljivih razlogov.

člen 2.9.
Naročnik se zavezuje, da bo vsa dela z izvajalcem opravljal skrbno in vestno. Naročnik si prizadeva za učinkovito komunikacijo z izvajalcem in dolgoročno uspešno sodelovanje, ki izhaja iz medsebojnega zaupanja in upoštevanja dobrih poslovnih običajev.

člen 2.10.
V primeru, da naročnik odstopi od sodelovanja iz kakršnegakoli razloga pred koncem projekta, je dolžan poravnati vse stroške dela, ki so nastali z delom izvajalca, do dneva prekinitve sodelovanja.

3. ODGOVORNOST IN OBVEZNOST IZVAJALCA

člen 3.1.
Obseg storitev izvajalca zajema:  Izdelava CGP podjetja (celostne grafične podobe podjetja), pisanje in prevajanje besedil se ne štejejo pod izdelavo spletnih strani!

člen 3.2.
Izvajalec ni zadolžen za pisanje in prevajanje besedil, v kolikor to ni navedeno v ponudbi oziroma ni predhodno dogovorjeno in naročeno s strani naročnika.

člen 3.3. 
Izvajalec je dolžan in se zavezuje svetovati naročniku po najboljših močeh in mu ponuditi natanko tisto, kar želi in kar izvajalec meni, da potrebuje (podkrepi z dejstvi in primeri dobrih praks). 

člen 3.4. 
Izvajalec je upravičen:  člen 3.5. 
Izvajalec za potrebe strežniških kapacitet sodeluje z zanesljivimi podjetji, ki zagotavljajo kvalitetne strežnike in varnost podatkov. Izvajalec ni lastnik strežniške opreme. Izvajalec opravi vsa dela, povezana z namestitvijo spletne strani na strežnik, kakor tudi spremlja vsa pomembna obvestila, vezana na varnost in posodobitve.

člen 3.6.
Izvajalec ni odgovoren za prekinitve delovanja spletne strani, izgubo podatkov spletne strani, v kolikor so vzroki za omenjene napake povezani z vzdrževalnimi deli strežnika, dogodki, na katere ni mogoče vplivati, oziroma, če gre za dogodke, za katere izvajalec ni odgovoren ali nanje ni bil opozorjen. Izvajalec se obvezuje, da bo odpravil vse morebitne napake v najkrajšem možnem času.

člen 3.7.
Zakup strežnika in domene velja za dobo enega leta (v kolikor ni dogovorjeno drugače). Obveznost registracije domene in strežnika se poravna vnaprej, in sicer za dobo enega leta (v kolikor ni navedeno drugače). 

O poteku domene in strežnika izvajalec obvesti naročnika vsaj 14 dni pred iztekom in izda predračun ali račun za poravnavo obveznosti zakupa domene ali gostovanja. V kolikor se obveznosti ne poravnajo do roka, se storitve samodejno izključijo! Ob ponovni vzpostavitvi nastanejo dodatni stroški v višini 90 EUR+DDV.

člen 3.8.
Izvajalec ne odgovarja za dogodke ali škodo, ki bi utegnila nastati zaradi slabih navodil, težav z zunanjimi entitetami ali drugih dejavnikov, katerih ni bilo mogoče predvideti. Izvajalec ne odgovarja za posredno ali neposredno nastalo škodo z uporabo storitev. 

člen 3.9.
Izvajalec se zavezuje, da bo z vsem gradivom ravnal vestno. Vsi podatki, ki jih izvajalec zbira o naročniku:  člen 3.10.
V primeru, da se naročnik odloči za drugega izvajalca iz kakršnegakoli razloga, izvajalec razume in se strinja, da mora prenesti gostovanje in domeno (v kolikor nima urejeno interno) novemu ponudniku. Izvajalec ni dolžan posredovati izvorne kode, se pa zavezuje, da bo storil vse, da bo naročniku pomagal do nove vzpostavitve (potrditev prenosa domene, izbris gostovanja).

člen 3.11.
Izvajalec si pridržuje pravico do navedbe naziva pravne/fizične osebe ter spletno povezavo na svojo spletno stran kot referenco. Prav tako si izvajalec pridržuje pravico do navedbe izdelovalca spletne strani v nogo spletne strani naročnika.

4. RAZJASNITEV POGOSTIH POJMOV, DEL IN PRIČAKOVANJ

člen 4.1. 

Razlaga pogostih pojmov:
Spletna vizitka - enostavna spletna stran, kjer z relativno nizko investicijo pridete do spletne strani. Spletne strani ni moč samostojno urejati. 
CMS sistem - Content Management System (sistem za upravljanje vsebin). Razlika sistemov je predvsem v enostavnosti urejanja, možnih dolgoročnih nadgradnjah, ceni posodobitev, oz. vrdrževanja in v tem, ali gre za zaprtokodni ali odprtokodni sistem. 
SEO - Search Engine Optimization. Optimizacija spletnih strani ali SEO je proces, kjer skušamo izboljšati pozicijo spletnega mesta na iskalnikih. Izvajalec ne izvaja "off site" optimizacije in nikoli ne zagotavlja prvih mest na iskalnikih. Si pa prizadeva za kvalitetno "on site" optimizacijo in visoke pozicije v iskalnikih. 
Spletno gostovanje (strežnik) - prostor, kjer se nahaja spletna stran (kamor kaže DNS zapis domene). Gostovanje je deljeno (v kolikor ni dogovorjeno drugače).

člen 4.2.
Zajem zahtev in vseh novih del se šteje za veljaven izključno, v kolikor so poslana na veljavni e -naslov znotraj domene etrend.si, kot je navedeno v členu 2.3.

člen 4.3.
Izvajalec zagotavlja kakovostna dela, kjer naročnik lahko pričakuje izpolnitev vseh ponudbenih in drugače dogovorjenih obveznosti.

člen 4.4.
Naročnik razume in se strinja, da je za uspešnost spletnega mesta potrebno dobro načrtovanje, vzajemno sodelovanje in strateško oglaševanje po končanem projektu. Dolgoročno je povečanje donosa iz naslova spletnega mesta v veliki meri odvisno od naročnika samega.

5. SPREMEMBA POGOJEV SODELOVANJA

člen 5.1.
Izvajalec lahko spremeni pogoje sodelovanja brez predhodnega opozorila. Vsaka sprememba je veljavna pet  (5) delovnih dni po objavi na spletni strani. Naročnik se strinja, da bo občasno obiskoval spletno stran izvajalca in bo tako seznanjen z morebitnimi spremembami. V kolikor se naročnik s spremembo ne bo strinjal, lahko odstopi od sodelovanja z izvajalcem. Morebitne spremembe se nikakor ne nanašajo na škodo izvajalca ali naročnika, temveč se nanašajo na hitrejše in boljše sodelovanje med naročnikom in izvajalcem. 

Pogoji poslovanja veljajo od 01.01.2023 do preklica. Pridržujemo si pravico do spremembe pogojev poslovanja brez predhodnega obvestila.

Portal Dogaja.info

BubkaBar

VISIT KRŠKO

Hiša Linhart

TEVE PTUJ

Mplus 2000

Podjetniški center Brežice

Dolenjske Lekarne

Ošterija Debeluh

Blooming

Plesno društvo Imani

Obzorje

VIVO catering

Kovinocrom

BikeBrothers

KOLESARSKI CENTER SEVNICA

Tinex

SKIRO INŽENIRING

Rofi shop

Predikat

POLYMER GROUP

ZPTM Brežice

AlpeadriaBooker

Gurman

Gostilna Strniša

Komunala Brežice

Okusi Posavja

SB Novo Mesto

Plus Rešitve

TOMAS TRANS

naino

Hotel Leonardo

Trendlight

Butters

Univerzal

Parketarstvo Ravbar

Restavracija Amor

ABC NET

KOČEVAR IN SINOVI

Vulkanizerstvo Furlan

STOPAR DESIGN

Jaka&i

Discover Brežice

ZD Novo Mesto

Digitalni turizem

<
>
16
16let izkušenj
200 +
200+uspešnih projektov
200 +
200+poslovnih partnerjev
×